+7 771 551 55 66

Заказать звонок

Инвесторлардың қатысуымен дауларды Нұр-сұлтан қаласындағы мамандандырылған сот қарайтын болады

29/03/2021

Президент қол қойған заңға сәйкес инвесторлардың қатысуымен дауларды қарау Нұр-сұлтанның мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына берілді.

Мәселен, Нұр-сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Нұр-сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының қарауына жататын істерден басқа, инвестициялық даулар бойынша азаматтық істерді, сондай-ақ мемлекеттік органдардың инвесторлардың инвестициялық қызметіне байланысты инвесторларға қойылатын талаптарды инвестициялық даулар бойынша азаматтық:

- Қазақстан Республикасының аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлға (оның филиалы, өкілдігі);;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шетелдік қатысумен құрылған, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы шетелдік инвесторға тиесілі заңды тұлға;

- инвестицияларды жүзеге асыруға мемлекетпен жасалған келісімшарт болған кезде инвесторлар үшін.

Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымдарын және банк конгломератына бас ұйым ретінде кіретін және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы істерді, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың берешегін қайта құрылымдау, оңалту және банкроттығы, сондай-ақ оларды банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы істерді қарайды.

Түпнұсқа жаңалықтар: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32800128#pos=4;-116